Darbo tvarkos taisyklės


PATVIRTINTA

Strėvininkų socialinės globos namų direktoriaus

2018 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-19

PRITARTA

Strėvininkų socialinės globos namų

Darbo tarybos 2018 m. gegužės 22 d. posėdžio protokolu Nr. 4

 

STRĖVININKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

  1. I.     BENDROJI DALIS

 

1.1.       Strėvininkų socialinės globos namų (toliau - Namų) darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis elgesį, pareigų ir funkcijų atlikimo tvarką.

1.2.       Strėvininkų socialinės globos namų direktorius, darbo taryba ir darbuotojai turi teisę inicijuoti pakeitimus šiose darbo tvarkos taisyklėse.

1.3.       Prieš darbdavio patvirtinimą keičiant darbo tvarkos taisykles, privaloma informuoti darbo tarybą ir su ja konsultuotis.

1.4.       Direktoriui patvirtinus naująsias darbo tvarkos taisykles, jos paskelbiamos viešai.

1.5.       Per penkias darbo dienas nuo taisyklių paskelbimo (arba pakeitimo patvirtinimo), darbuotojai privalo susipažinti su jomis ir pasirašyti Darbuotojų, supažindintų su socialinės globos namų darbo tvarkos taisyklėmis, registracijos žurnale.

1.6. Sudarius darbo sutartį administratorė supažindina priimamą asmenį su šiomis taisyklėmis pasirašytinai, supažindinimą registruojant Darbuotojų, supažindintų su Strėvininkų socialinės globos namų darbo tvarkos taisyklėmis, registracijos žurnale.

1.7.       Darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo tvarka tvirtinama atskiru Strėvininkų socialinės globos namų direktoriaus įsakymu.

1.8.       Neblaivumui (girtumui) nustatyti gali būti naudojamas alkotesteris.

1.9.       Darbuotojų, vairuojančių Namų transporto priemones, blaivumo patikrinimą likus ne daugiau kaip 30 minučių iki reiso pradžios, taip pat bet kuriuo darbo dienos metu, kilus įtarimui, kad darbuotojas neblaivus ar apsvaigęs, kitų darbuotojų – prieš pradedant darbą, taip pat bet kuriuo darbo dienos metu, kilus įtarimui, kad darbuotojas neblaivus ar apsvaigęs, atlieka socialinės globos namuose budinti slaugytoja ar Sveikatos priežiūros padalinio vedėja. Nustačius neblaivumą ar apsvaigimą techninėmis priemonėmis ar esant vienam iš požymių – iš burnos sklinda alkoholio kvapas, neadekvati elgsena, nerišli kalba, nekoordinuoti judesiai – nedelsiant toks darbuotojas nušalinamas nuo darbo bei atliekami kiti veiksmai pagal Strėvininkų socialinės globos namų direktoriaus nustatytą tvarką.

1.10.   Darbuotojas, nesutinkantis su apžiūros ar patikrinimų (neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo) rezultatais, ne vėliau kaip per vieną valandą, gali kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, prašydamas jo paties lėšomis atlikti medicininę apžiūrą.

1.11.   Namų darbuotojai, pastebėję neblaivų (ar apsvaigusį) Namų darbuotoją, privalo apie tai pranešti tiesioginiam vadovui ar Namų administracijai bei imtis visų reikiamų priemonių nelaimei išvengti.

1.12.    Informaciją apie Namų veiklą tiesiogiai visuomenės informavimo priemonėms teikia tik direktorius ar jo pavaduotojas.

1.13.   Namų darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga - švari, dalykinio stiliaus.

 

  1. II.      DARBO IR POILSIO LAIKAS, ATOSTOGOS

 

2.1. Namų darbuotojams galioja ši darbo laiko struktūra:

2.1.1. personalui, tiesiogiai nesusijusiam su gyventojų priežiūra, darbo laikas nustatomas nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.;

2.2.  Socialinių darbuotojų padėjėjams, slaugos personalui (slaugytojams), valytojams, dirbantiems pagal iš anksto sudarytą darbo grafiką, darbo laikas nustatomas:

2.2.1.  pirmai pamainai – nuo 7.30 val. iki 19.30 val.,

2.2.2.  antrai pamainai – nuo 19.30 val. iki 7.30 val., 

2.3.       Darbuotojams sudaromos sąlygos pavalgyti darbo vietoje jiems patogiu laiku, pietų pertraukos trukmė ne mažiau 30 min.

2.3.1. socialinių darbuotojų darbo pradžia 8:00 val. dirbama suminės darbo laiko apskaitos sąlygomis pagal iš anksto sudarytą grafiką, vidutiniškai 40 val. per savaitę, apskaitinio laikotarpio trukmė 3 mėn. Pertrauka pavalgyti nuo 12:00 val. iki 12:45 val. Pagal grafiką darbo dienomis socialiniams darbuotojams pagal grafiką darbo laikas prasideda nuo 12:45 val. iki 21:45 val. (pietų pertrauka nuo 16:45 val. iki 17:30 val.)

2.4.       Gydytojų kabineto, kirpyklos, skaityklos, psichologo, kineziterapeuto, užimtumo organizavimo patalpų darbo laikas nustatomas  pagal šiose patalpose dirbančių darbuotojų individualius darbo grafikus, kurie yra skelbiami iš anksto, ne vėliau kaip prieš savaitę.

2.5.            Namuose taikomos šios darbo laiko normavimo formos:

2.5.1.      penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis (40 val. per savaitę) – administracijos darbuotojams, socialiniams darbuotojams, techninio aptarnavimo ir ūkio padalinio darbuotojams;

2.5.2.      suminė darbo laiko apskaita (pamaininiam darbui ir slenkančiam darbo grafikui) nustatoma slaugos personalui (slaugytojams), socialinių darbuotojų padėjėjams ir valytojams;

2.5.3.      dirbantiems pagal suminės darbo laiko apskaitos tvarką nustatyta apskaitinio laikotarpio trukmė – trys mėnesiai. Maksimalus darbo laikas, dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą per kiekvieną septynių dienų laikotarpį negali būti ilgesnis kaip 52 valandos.

2.6.  Darbas virš nustatytos darbo trukmės nelaikomas viršvalandiniu darbu:

2.6.1. - socialinės globos namų direktoriui;

2.6.2. - socialinės globos namų direktoriaus pavaduotojui;

2.6.3. - vyr. buhalteriui;

2.6.4. - socialinio  darbo padalinio vadovui;

2.6.5. - gyventojų sveikatos priežiūros padalinio vadovui

2.6.6. - techninio aptarnavimo ir ūkio padalinio vadovui.

2.7.  Darbo grafikai pranešami darbuotojams ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki jų įsigaliojimo.

2.8.  Darbuotojai, norintys susipažinti su darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, turi kreiptis į buhalteriją.

2.9.  Švenčių dienomis nedirba darbuotojai, kuriems nėra taikoma suminė darbo laiko apskaita.

2.10.        Švenčių dienų išvakarėse darbuotojams, kuriems netaikoma suminė darbo laiko apskaita, darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda.

2.11.        Švenčių dieną dirbama tik su darbuotojo sutikimu, išskyrus atvejus, kai dirbama pagal suminę darbo laiko apskaitą.

2.12.         Namų darbuotojai, darbo metu norėdami išvykti iš Namų darbo tikslais, turi apie tai informuoti direktorių ir nurodyti išvykimo tikslą, vietą bei numatomą trukmę, o norėdami išvykti ne darbo tikslais – gauti raštišką direktoriaus sutikimą.

2.13.        Kasmetinės atostogos suteikiamos pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę arba šalių sutartu laiku, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

2.14.        Atostogos suteikiamos darbo dienomis darbuotojams, kurie dirba 5 darbo dienas per savaitę. Kitiems darbuotojams atostogos skaičiuojamos kalendorinėmis dienomis (kai taikoma suminė darbo laiko apskaita).

2.15.         Švenčių dienos į atostogų trukmę neįskaičiuojamos.

2.16.         Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos po šešių nepertraukiamojo darbo mėnesių. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku, pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę.

2.17.        Darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis; viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė, kaip dešimt darbo dienų.

2.18.        Darbuotojų prašymu arba sutikimu nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis gali būti perkeliama ir pridedama prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų.

 

  1. III.      DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR ATLEIDIMO TVARKA

 

3.1. Darbdavio ir darbuotojo susitarimas dėl darbo įforminamas darbo sutartimi. Kiekvienoje darbo sutartyje šalys privalo sulygti dėl būtinųjų sutarties sąlygų: struktūrinio padalinio, darbo funkcijų, t. y. dėl tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbo arba tam tikrų pareigų.

3.2.       Priimant į darbą, asmuo privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei darbo įstatymai sieja priėmimą į darbą su tam tikru išsimokslinimu ar profesiniu pasirengimu, sveikatos būkle, darbdavys privalo pareikalauti, kad priimamasis pateiktų išsimokslinimą, profesinį pasirengimą, sveikatos būklę patvirtinančius dokumentus, o priimdamas į darbą nepilnametį nuo keturiolikos iki šešiolikos metų – gimimo liudijimą, mokyklos, kurioje mokosi, taip pat vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą bei vaiko sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimą, o mokslo metų laikotarpiu – mokyklos, kurioje nepilnametis mokosi, raštišką sutikimą. Darbdavys turi teisę reikalauti ir kitų įstatymais nustatytų dokumentų.

3.3.       Darbuotojas privalo pradėti dirbti kitą po darbo sutarties sudarymo dieną, jeigu šalys nesutarė kitaip.

3.4.       Sudarant darbo sutartį, šalių susitarimu gali būti sulygstamas išbandymas; jis gali būti nustatomas norint patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui atlikti, taip pat pradedančiojo dirbti pageidavimu – ar darbas tinka darbuotojui; išbandymo sąlyga turi būti nustatoma darbo sutartyje.

3.5.       Išbandymo laikotarpiu darbuotojui taikomi visi darbo įstatymai.

3.6.       Darbuotojui parodoma jo darbo vieta, supažindinamas su būsimais bendradarbiais, administracinių patalpų išdėstymu, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, priešgaisrinės saugos instrukcijomis, pareiginiais nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, kitais darbovietėje galiojančiais aktais, reglamentuojančiais jo darbą.

3.7.       Administracija neturi teisės reikalauti, išskyrus Darbo Kodekse nustatytus atvejus, kad darbuotojas atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartimi. Dėl papildomo darbo ar pareigų su darbuotoju sutariama ir tai aptariama darbo sutartyje.

3.8.       Darbo sutarties pasibaigimas įforminamas įsakymu.

3.9.       Atleidimo diena laikoma paskutinė darbo diena; darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jei Lietuvos Respublikos įstatymai nenumato kitaip.

3.10. Darbuotojui pageidaujant, darbdavys privalo išduoti jam pažymą apie darbą, nurodydamas darbo funkcijas (pareigas), jo pradžios ir pabaigos datas, o darbuotojo prašymu – darbo užmokesčio dydį ir darbo įvertinimą (charakteristiką).

3.11. Nutraukus darbo sutartį, darbuotojas turi grąžinti visą socialinės globos namams priklausantį turtą, inventorių, asmenines saugos priemones. 

 

IV. DARBO UŽMOKESTIS

 

4.1.       Darbo užmokestis yra atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį bei Strėvininkų socialinės globos namų darbo apmokėjimo sistemą.

4.2.       Strėvininkų socialinės globos namų darbuotojų darbo užmokestį sudaro:

4.2.1.      pareiginė alga (mėnesinė alga - pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis);

4.2.2.      priedai;

4.2.3.      priemokos;

4.2.4.      mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;

4.2.5.      premijos;

4.2.6.      materialinės pašalpos.

4.3.       Vyrams ir moterims už tokį pat ar lygiavertį darbą mokamas vienodas darbo užmokestis.

4.4.       Darbuotojo valandinis atlygis arba mėnesinė alga negali būti mažesni už nustatytus minimaliuosius dydžius.

4.5.       Konkretūs valandiniai tarifiniai atlygiai, mėnesinės algos, kitos darbo apmokėjimo formos ir sąlygos, darbo normos (išdirbio, laiko, aptarnavimo ir kt.) nustatomos darbo sutartyse ir Strėvininkų socialinės globos namų Darbo apmokėjimo sistemoje.

4.6.       Už viršvalandinį darbą, darbą naktį, už darbą švenčių dieną, už darbą poilsio dieną mokama įstatymų nustatyta tvarka.

4.7.       Ne visas darbo laikas (ne visa darbo diena arba savaitė) apmokamas proporcingai dirbtam laikui arba mokama už atliktą darbą.

4.8.       Darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu yra darbuotojo raštiškas prašymas, kartą per mėnesį.

4.9.       Duomenys apie darbuotojo darbo užmokestį teikiami ar skelbiami tik įstatymų nustatytais atvejais arba darbuotojo sutikimu.

4.10.   Darbuotojo prašymu darbdavys privalo išduoti pažymą apie darbą toje darbovietėje, nurodydamas darbuotojo pareigas, kiek laiko jis dirbo, darbo užmokesčio dydį ir sumokėtų mokesčių bei valstybinio socialinio draudimo įmokų dydį, atleidimo iš darbo priežastį.

 

V. PAVEDIMAI

5.1. Strėvininkų socialinės globos namuose  duoti pavedimus turi teisę:

5.1.1. Direktorius, direktoriaus pavaduotoja(s) socialiniams reikalams – tiesiogiai globos namų darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

5.1.2. Padalinių vadovai – padalinio darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

5.2. Pavedimai gali būti duodami įsakymų, užduočių, pavedimų, rezoliucijų globos namų dokumentų valdymo sistemoje ar žodine forma.

 

VI. PAGRINDINĖS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

 

6.1. Strėvininkų socialinės globos namų dirbantieji privalo:

6.1.1. dirbti dorai ir sąžiningai;

6.1.2. dirbti saugiai, laikytis priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų;

6.1.3.           laikytis darbo drausmės (laiku ateiti į darbą, laikytis nustatytos darbo laiko trukmės, visą darbo laiką skirti darbui, tiksliai ir laiku vykdyti administracijos, padalinio vadovo arba tiesioginio vadovo nurodymus ir kt.);

6.1.4.           darbo vietoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera,  darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, globos namų gyventojais ir kitais asmenimis;

6.1.5.           darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius;

6.1.6.           darbuotojai (išskyrus šių Taisyklių 2.6 p. išvardintus darbuotojus), norėdami po darbo valandų pasilikti darbo vietoje, Strėvininkų socialinės globos namų teritorijoje ar patalpose, turi gauti žodinį socialinės globos namų direktoriaus ar jo įgalioto asmens leidimą;

6.1.7.            negalintys atvykti į darbą laiku dėl kokių nors priežasčių ar susirgę, privalo per vieną valandą nuo darbo pradžios apie tai informuoti tiesioginį darbo vadovą ar Namų administraciją. Jeigu darbuotojas pats negali pranešti apie neatvykimą, vėlavimą, tai gali atlikti jo įgalioti asmenys – šeimos nariai, giminės ir t.t.

6.1.8.           tikrintis sveikatą pagal Namų patvirtintą darbuotojų sveikatos tikrinimo grafiką;

6.1.9.           informaciją, kurios reikalauja Namų administracija, pateikti ne vėliau, nei reikalauja nustatyti terminai;

6.1.10.       apie konfliktines situacijas ar ginčus informuoti Namų direktorių ar jo įgaliotus asmenis;

6.1.11.       nedelsiant šalinti priežastis ir sąlygas, neleidžiančias dirbti arba apsunkinančias normalų darbą (konfliktai, organizacinės technikos priemonių gedimai, ekstremalios situacijos ir kt.), jei nepavyksta pašalinti, pranešti apie tai tiesioginiam vadovui ar Namų direktoriui;

6.1.12.       bendraujant su klientais ir bendradarbiais laikytis etikos principų;

6.1.13.       kolektyve puoselėti pasitikėjimo ir atvirumo aplinką;

6.1.14.       pasikeitus darbuotojo asmens duomenims (pavardei, adresui, telefono numeriui) per dvi darbo dienas informuoti Namų administraciją;

6.1.15.       saugoti jiems patikėtas Strėvininkų socialinės globos namų komercines paslaptis, neskleisti konfidencialią informaciją apie gyventojus ir darbuotojus;

6.1.16.       tarnybiniu telefonu kalbėti tik darbo reikalais. Pokalbiai asmeniniu telefonu neturi trukdyti darbuotojui atlikti tiesiogines pareigas;

6.1.17.       Namų ryšio priemonėmis, biuro įranga, kanceliarinėmis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais;

6.1.18.  įvykus incidentui, nelaimingam atsitikimui darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo, nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą, administraciją.

6.2.  Strėvininkų socialinės globos namuose dirbantiesiems draudžiama:

6.2.1.      rūkyti patalpose;

6.2.2.      be tiesioginio vadovo žinios patikėti pareigas ar darbo priemones kitam asmeniui;

6.2.3.       gadinti, laužyti Namų inventorių;

6.2.4.      naikinti dokumentus, negavus direktoriaus ar jo įgalioto asmens sutikimo;

6.2.5.      tyčia ar dėl neatidumo ar aplaidumo teikti klaidingą informaciją klientui ar Namų administracijai;

6.2.6.      dirbti darbus, nesulygtus darbo sutartyje, kuriuos atlikti nėra apmokytas;

6.2.7.      naudotis nelegalia programine įranga;

6.2.8.      darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas, o taip pat pasirodyti darbe neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių priemonių;

6.2.9.      kelti konfliktines situacijas, skatinti nepagrįstą nepasitikėjimą bendradarbiais;

6.2.10.  iš Namų patalpų išsinešti socialinės globos namams priklausančius daiktus, dokumentus, inventorių;

6.2.11.  asmeninius pinigus, dokumentus ir daiktus kartu su Namų ar Namų gyventojų dokumentais, pinigais ir inventoriumi laikyti draudžiama;

6.2.12.  teikti bet kokius asmens duomenis apie Namų gyventojus ir darbuotojus be Namų direktoriaus ar jo įgalioto asmens leidimo, išskyrus Namų Asmens duomenų saugojimo  politikos nustatytus atvejus;

6.2.13.  teikti asmenines paslaugas klientams ar gauti asmenines paslaugas iš klientų;

6.2.14.  laikyti asmeninius maisto produktus ir gėrimus gyventojų ir kitų asmenų aptarnavimo vietose.

 

VII. MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ

 

7.1. Darbuotojas privalo atlyginti visą žalą šiais atvejais:

7.1.1. žala padaryta tyčia;

7.1.2. žala padaryta jo veikla, turinčia nusikaltimo požymių;

7.1.3. žala padaryta neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbuotojo;

7.1.4. žala padaryta pažeidus pareigą saugoti konfidencialią informaciją, susitarimą dėl nekonkuravimo;

7.1.5. darbdaviui padaryta neturtinė žala;

7.1.6. kai visiško žalos atlyginimo atvejis numatytas kolektyvinėje sutartyje.

7.2. Žala atlyginama darbo kodekso nustatyta tvarka. 

 

VIII. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

 

8.1. Darbuotojai privalo nuolat kelti savo kvalifikaciją:

8.1.1.      tobulinti globos namų gyventojų aptarnavimo kultūrą;

8.1.2.      tobulinti žinias darbo įstatymų, saugos ir sveikatos, apsaugos nuo elektros, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos srityse;

8.1.3.      dalyvauti Namų organizuojamuose mokymuose ir seminaruose;

8.1.4.      darbuotojai, dalyvavę mokymo seminaruose, pateikia Namų administracijai dalyvavimą juose liudijantį dokumentą;

8.1.5.       pareiginių nuostatų nustatyta tvarka atestuotis savo veiklos srityje.

 

IX. KOMANDIRUOTĖS

 

9.1.       Siuntimas į komandiruotę įforminamas direktoriaus įsakymu.

9.2.       Teisėtos ir pagrįstos išlaidos, patirtos komandiruotės metu, yra kompensuojamos.

9.3.       Darbuotojas, grįžęs iš komandiruotės, pateikia buhalterijai avansinę ataskaitą, kur prie kiekvieno pateikto punkto turi būti išlaidas pateisinantis dokumentas, atitinkantis visus buhalterinius apskaitos reikalavimus.

 

X. PASKATINIMAI UŽ GERUS DARBO REZULTATUS

 

10.1.    Už pavyzdingą pareigų atlikimą, gerą ilgalaikį ir sąžiningą darbą, racionalius pasiūlymus darbe, taikomos moralinės ir materialinės darbuotojų skatinimo priemones:

10.1.1.  padėka;

10.1.2.  premija.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11.1.   Darbo tvarkos taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems Strėvininkų socialinės globos namų darbuotojams.

11.2.   Strėvininkų socialinės globos namų darbuotojai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako už šių taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų ir pareiginių nuostatų laikymąsi.

_________________________

Puslapis "Darbo tvarkos taisyklės" atnaujintas 2018-05-25